Sviatosť manželstva

„Manželskú zmluvu medzi pokrstenými, ktorou muž a žena utvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán na dôstojnosť sviatosti.“ (KKC 1601)

AKO POSTUPOVAŤ?

  1. Najprv nahláste dátum a čas uskutočnenia sobáša (najmenej 3 mesiace vopred). V prípade, že neskôr zmeníte termín a čas sobáša, resp. stornujete sobáš, ihneď to oznámte na farskom úrade.
  2. V dohodnutom čase je potrebné napísať cirkevnú zápisnicu na farskom úrade. K tomu budete potrebovať:

–          doklad o štátnom občianstve (platný občiansky preukaz alebo u cudzincov cestovný pas)

–          krstný list – nie starší ako 6 mesiacov k dátumu sobáša (ak bol krst mimo našej farnosti).

–          Štátnu zápisnicu – Žiadosť o uzavretie manželstva, ktorú vybavíte na Matričnom úrade v Koškovciach. K jej vybaveniu potrebujete: platný občiansky preukaz alebo (u cudzincov cestovný pas); rodný list; právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva ak také bolo; úmrtný list nebohého manžela/manželky ak je snúbenec vdovec/vdova; právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo, ak ho chce uzavrieť osoba neplnoletá, teda osoba staršia ako 16 rokov; v prípade trvalého pobytu  štátneho občana SR v cudzine tento predkladá doklad – „Potvrdenie o pobyte a stave.“ V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v občianskom preukaze, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu  (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)

–          Údaje o vašich svedkoch: meno a priezvisko, bydlisko, povolanie a náboženstvo, rodné číslo (potrebné na vyplnenie štátnej zápisnice), číslo občianskeho preukazu a dátum platnosti obč. preukazu.

–          Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“, tzv. anulácia manželstva.

–          Ak jedna zo stránok mala civilný sobáš a potom sa rozviedli, doložiť ‑ Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva.

–          Ak ste spolu už mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.

–          Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.

 

Po predložení týchto dokladov sa spíše v kancelárii farského úradu sobášna zápisnica. Je potrebná účasť oboch snúbencov.

  1. Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva. Na našom farskom úrade sú to 3 stretnutia (zvyčajne všetky v jeden deň, cca 2,5 – 3 hodiny, alebo podľa dohody aj vo viaceré dni). Ďalšie 2 náuky sa absolvujú vo farnosti Humenné – mesto, ich termíny si môžete pozrieť tu.

01-Úvod

Posledná náuka je deň pred sobášom na farskom úrade. Na tejto náuke sa preberá samotný priebeh sobášneho obradu a snúbenci zároveň pristúpia k prijatiu sviatosti zmierenia.

Vysvetlivky: KKC – Katechizmus katolíckej cirkvi