Sviatosť krstu

Krst je základom celého kresťanského života, vstupom do života v Duchu Svätom (vitae spiritualis ianua) a bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a stávame sa účastnými na jej poslaní: „Krst je sviatosťou znovuzrodenia skrze vodu a slovo“. (KKC 1213)

 

Postup pri vybavovaní krstu dieťaťa do 7 rokov:  

  • Krst dieťaťa má žiadať jeden z rodičov (otec alebo matka) v kancelárii farského úradu. Nie starí rodičia, alebo iní príbuzní
  • Je potrebné so sebou doniesť rodný list dieťaťa.
  • Pokiaľ je dieťa z inej farnosti ako Zbudské Dlhé, je potrebné doniesť povolenie ku krstu, ktorú si vyžiadajú rodičia od miestneho farára farnosti odkiaľ pochádzajú.
  • Rodič zároveň nahlási krstných rodičov (spravidla sa nahlási krstný otec aj krstná matka, no môže byť hoc len jeden z nich).
  • Krstným rodičom môže byť :

– ten, kto zavŕšil šestnásty rok života;

– aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;

– ak žije v manželstve – ten, kto uzavrel manželstvo v katolíckom kostole a je nerozvedený;

– aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom.

Krstným rodičom nemôže byť vlastný rodič dieťaťa.

Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti (napr. evanjelik a. v.), má sa pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (porov. CIC, kán 874)

  • Rodičia a krstní rodičia majú pred krstom dieťaťa absolvovať krstnú náuku. Krstné náuky možno absolvovať už pred narodením dieťaťa. V prípade ak sú krstní rodičia z inej farnosti a nemôžu sa dostaviť na krstné náuky, prinesú potvrdenie od miestneho kňaza o absolvovaní krstného ponaučenia.
  • Na krst je potrebné priniesť sviecu a bielu košieľku, na ktorú možno vyšiť alebo namaľovať meno dieťaťa, dátum narodenia a krstu. (krstná svieca aj košieľka sa dajú kúpiť v predajňach Spolku sv. Vojtecha)

 

Dospelý, ktorý chce prijať krst, môže sa taktiež nahlásiť v kancelárii farského úradu, kde dostane aj podrobné informácie.

Je potrebné, aby nastúpil na katechumenátnu prípravu, ktorá trvá spravidla jeden rok.

(„Aby dospelý mohol byť pokrstený, je potrebné, aby prejavil vôľu prijať krst, aby bol dostatočne poučený o pravdách viery a kresťanských povinnostiach a aby sa katechumenátom osvedčil v kresťanskom živote; má sa mu pripomenúť, aby oľutoval svoje hriechy.“ CIC kán. 865 § 1.)

Na konci katechumenátnej prípravy prijíma všetky tri tzv. iniciačné sviatosti – krst, birmovanie a Eucharistiu.

 

 

Vysvetlivky: KKC – Katechizmus katolíckej cirkvi

CIC – Codex iuris canonici (Kódex kánonického práva)