Pohreb

  1. Pozostalí zosnulého prinesú na farský úrad „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí” (!!!nie Úmrtný list), ktorý je potvrdený príslušným matričným úradom.
  2. Dohodne dátum a čas pohrebu.
  3. Pochovať sa môže až po 48. hodine od času úmrtia, ak lekár nestanoví skoršiu hodinu. („Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, mŕtveho možno ihneď pochovať; to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní.“ Zákon o pohrebníctve 131/2010 Z.z. § 3, ods. 3)
  4. Kňaz sa s pozostalými dohodne, či pred pohrebom bude odslúžená sv. omša za zosnulého. Príbuzní zosnulého pred pohrebnou sv. omšou podľa možnosti pristúpia k sv. spovedi, aby mohli obetovať sv. prijímanie za spásu duše nebohého/nebohej.
  5. Odporúča sa, aby za zosnulého bola slávená sv. omša po jednom roku od úmrtia (výročná).