Pomazanie nemocných

„Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu“ (Jak 5,14-15).

Sviatosť pomazania chorých má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom ťažkej choroby alebo staroby. Preto táto sviatosť nie je iba pre tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života. Kresťan môže prijať sväté pomazanie zakaždým, keď upadne do ťažkej choroby, a takisto aj vtedy, keď ho už prijal, ale choroba sa mu zhorší.

Táto sviatosť sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stáva vážnejším. Ak sa zdravotný stav nezhoršil, sviatosť pomazania chorých by nemala byť znovu udelená skôr ako o 6 mesiacov.

Prijať túto sviatosť môže veriaci nielen z dôvodu choroby, ale aj z dôvodu staroby, teda človek, ktorý upadá na sile a má viac ako 75 rokov.

Sviatosť pomazania chorých môžu vysluhovať iba biskupi a kňazi. Na jej udelenie používajú olej posvätený biskupom alebo v prípade potreby, kňazom, ktorý sviatosť vysluhuje. Slávenie tejto sviatosti v podstate spočíva v pomazaní chorého olejom na čele a na rukách (v rímskom obrade) alebo na iných častiach tela (vo východných obradoch). Toto pomazanie sprevádza liturgická modlitba vysluhujúceho kňaza, ktorou vyprosuje osobitnú milosť tejto sviatosti.

Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky:
– spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi;
– posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;
– odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia;
– navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse;
– prípravu na prechod do večného života. (KKC 1499-1532)

Pomazanie chorých sa nemá udeliť tým, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu. Pred pomazaním chorých treba pristúpiť k sviatosti zmierenia (nemusí to byť v deň prijatia sv. pomazania chorých) a  po prijatí pomazania chorých tiež pristúpiť k sv. prijímaniu.