200-sté výročie narodenia Dona Bosca

Apoštolská penitenciária udelila veriacim možnosť získať odpustky  počas slávenia dvojstoročnice narodenia sv. Jána Bosca od 16. 8. 2014 do 16. 8. 2015. V dekréte zverenom 18. augusta sa žiada nábožná účasť na ľubovoľnom posvätnom slávení ku cti sv. Jána Bosca alebo aspoň zotrvanie v rozjímaní pred relikviou či obrazom svätca zakončené Modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaniami Panny Márie a sv. Jána Bosca. Odpustky aplikovateľné aj na zosnulých v očistci možno získať v deň slávnosti sv. Jána Bosca 31. 1. 2015 alebo 16. 8. 2015, čo je deň 200. výročia svätcovho narodenia.